Provozní podmínky portálu JOBS PEF, souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a uložením tohoto registračního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas je udělen České zemědělské univerzitě v Praze jakožto správci pro účely evidování mé osoby a uveřejnění mých osobních údajů v rámci portálu JOBS PEF jakožto potenciálního zaměstnance
společností využívajících portál JOBS PEF.
Souhlas uděluji na dobu ode dne odeslání osobních údajů do doby ukončení existence mého profilu na JOBS PEF. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO: 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol, prostřednictvím svých
elektronických systémů.
Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování
mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu
požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Jsem také informován o tom, že provozovatel portálu JOBS PEF nenese odpovědnost za údaje zadané při registraci a vyhrazuje si právo registrační profil zrušit.