Témata závěrečných prací

Témata bakalářských a diplomových prací pro firmu Etnetera

Zadání bakalářské/diplomové práce:

Možné znění zadání:

Nastavení prodejní strategie produktu na zátěžové testování webů.

Zadání: Udělejte výzkum a analyzujte důvody, proč se klienti, kteří zkusili SmartMeter, nevrací a navrhněte opatření.

SmartMeter je náš produkt na zátěžové testování webů. Používá se pro simulaci reálných uživatelů a lze tak zjistit chování webu při vysoké návštěvnosti, která se obvykle projevuje zpomalením nebo výpadky.

https://www.smartmeter.io/

Cílem je zjistit důvod současného trendu chování zákazníků a navrhnout opatření, která by zvýšila počet klientů, kteří se vrací.

Obor práce bychom určili jako obchodní se zaměřením na obchodní komunikaci a klientské chování. Tuto práci je možné vytvořit i z pohledu marketingu, ovšem naším cílem není zjistit, jak se lépe propagovat na trhu, spíše zjistit, co chybí současným zákazníkům a jak to průběžně zjišťovat.

Požadavky na studenta:

 • Komunikační a sociální zdatnost
 • Zájem o online marketing
 • Znalost AJ
 • Technická znalost není nutná

Doplňující informace

Potřeba, aby průzkum začal, co nejdříve (konec března 2018). Nabízíme psát závěrečnou práci v anglickém i českém jazyce.

Představa do budoucna

Při vzájemné spokojenosti bychom nabídli studentovi práci pro naší společnost v obchodním oddělení. Jeho náplň práce by vycházela z tvorby závěrečné práce a navázala by na poznatky, které by závěrečná práce přinesla. Již nyní víme, že součástí jeho práce by byla neustálá komunikace se zákazníky na webu a zajištění dodatečné péče o zákazníky.

 

Témata závěrečných prací pro firmu ŠKODA AUTO a.s.

 

Bakalářská práce:

Aktualizace a redesign katalogu technických služeb

Vedoucí práce: Schiebel, Leo (FIO)

Rozšíření popisu jednotlivých technických služeb IT infrastruktury, provázání s projektovým řízením. Aktualizace bude probíhat formou workshopů/interview s jednotlivými FIO odděleními, účastí na jejich int. Grémiích apod.

Očekávané výhody/přínosy:

 • zvýšení transparentnosti IT v rámci jednotlivých IT oddělení firmy i navenek (především směrem k subdodavatelům)
 • snížení chybovosti
 • zrychlené zapracování nově příchozích kolegů popř. kolegů na výměnných pobytech (IPD)
 • získání podrobnějších informací o aktivitách v rámci IT infrastruktury (oddělení FIO) jednotnou formou
 • sdílení informací na "jednom místě pravdy"

 

Diplomová práce:

Podpora procesu Konfigurační management

Vedoucí práce: Taneček, Martin (FIO)

Modelování stromů služeb, křížová kontrola evidence datových sálů a návrhy optimalizace souvisejících procesů (především change man.).

Očekávné výstupy:

 • zlepšení kvality dat v evidencích
 • dohledání zdrojů chyb a návrhy na jejich odstraňování
 • zvýšení transparentnosti IT
 • zlepšení spolupráce v rámci jednotlivých IT oddělení 
  (především mezi infrastrukturou a aplikačními útvary)

 

Témata prací pro Školní zemědělský podnik v Lánech

 • úroveň zabřezávání jalovic po inseminaci konvenční a sexovanou inseminační dávkou
 • vztah mezi genotypy a užitkovými vlastnostmi dojnic
 • vztah pohybové aktivity dojnic a jejich zabřezávání
 • krystalizace slin u skotu
 • porovnání systému detekce říje dojnic ve vztahu k načasování inseminace
 • vliv vysokých a nízkých teplot na poškozování struků – rozdíl mezi zimním a letním obdobím
 • analýza ekonomiky výroby mléka
 • vliv vybraných faktorů na výsledky embryotransferu u dojnic
 • stanovení genetického typu pro kappa – kasein a rozdělení stáda plemene Jersey podle genetických variant
 • vztah obsahu a složení mléčného tuku a zdraví dojnic
 • studium obsahu a složení mastných kyselin v mléce ve vztahu k reprodukci a zdraví dojnic
 • hodnocení stání na sucho – stanovení hodnot PSB před zaprahnutím a po otelení
 • ošetření paznehtů – vyhodnocení kolik % krav kulhá a rozdělení podle hlavních příčin
 • výsledky zabřezávání dojnic podle způsobu detekce říje
 • vliv plodnosti krav na rentabilitu výroby mléka
 • vliv energetické bilance dojnic na efektivitu embryotransferu
 • sledování kvality mléka u holštýnských krav v závislosti na vybraných ukazatelích
 • vliv obsahu mikroprvků v mlezivu na přírůstek telat
 • vliv plodnosti krav na rentabilitu výroby mléka
 • hodnocení ekonomických souvislostí managementu chovu dojnic
 • vliv metabolické aktivity dojnic na kvalitu říjového hlenu a přežitelnost spermií
 • vztah mezi indikátory negativní energetické bilance a plodností dojnic
 • využití statkových hnojiv v závislosti na množství srážek
 • podzimní herbicidní ošetření ozimých obilovin – porovnání zásobenosti půd na jaře u ošetřených a neošetřených porostů
 • porovnání kvality siláží sklízené kukuřice a FAO
 • kvalitativní parametry ozimé pšenice v závislosti na době a dávce kvalitativního přihnojení
 • hnojení kukuřice pod patou – omezení stresových faktorů
 • rychlost využití živin z kejdy skotu u jednotlivých plodin
 • vliv termínu setí řepky ozimé na výnos
 • porovnání kvality senáží – chemická a biologická konzervace
 • škůdci řepky ozimé – výnosové ztráty
 • mikroprvky – podpora výnosu a kvality plodin
 • vytápění ústředních dílen a kanceláří Střediska zemědělské výroby (ekologicky a ekonomicky)
 • koncepce nákladní dopravy ŠZP Lány (traktory x nákladní automobily, vlastní x cizí)
 • systém technických údržeb a vyhodnocování spotřeby PHM mechanizačních prostředků ŠZP Lány
 • ekonomické zhodnocení investičního záměru – dokompletování linky zpracování obilovin a olejnin

 

Témata bakalářských a diplomových prací ŠLP Kostelec nad Černými lesy

 • Ekonomické zhodnocení lesní školky a směr dalšího rozvoje pro potřeby ŠLP a okolních vlastníků lesů (množství, sortiment).
 • Problematika půd v lesních školkách (vylepšení fyzikálních vlastností) v provozu lesní školky ŠLP, zhodnocení mulčování pilinami nebo rašelinou, plán hnojení.
 • Chemická ochrana rostlin, využívání biologických prostředků v ochraně ve školkách. Komplexní plán hnojení a ochrany rostlin pro lesní školku v Louňovicích.
 • Ekonomické zhodnocení okrasné školky na současném trhu a směr dalšího rozvoje (výrobní ceny x tržní ceny)
 • Využití stávajících mechanizačních prostředků na OLŠ a výhled do budoucna, racionalizace výroby
 • Chemická ochrana rostlin, využívání biologických prostředků v ochraně ve školkách. Komplexní plán hnojení a ochrany rostlin pro Středisko okrasných školek.
 • Zaměření OLŠ na trh s ohledem na sortiment rostlin, rozbor trhu v ČR, a prognózy jakým směrem se vydat (co pěstovat a realizace na trhu)
 • Příčiny odumírání přirozeného zmlazení jedle bělokoré v porostech ŠLP
 • Management hospodaření v příměstských lesích
 • Poškození porostů volnočasovými aktivitami - čtyřkolky, odpady, hypoturistika, houbaření, ...
 • Možnosti přeměny lesních porostů smrkového hospodářství na lesy s pestrou dřevinnou skladbou, za předpokladu udržení ekonomické rentabilnosti
 • Management hospodaření v lesích pod zvýšeným tlakem černé zvěře
 • Obranné a ochranné mechanismy a postupy při ochranně nových výsadeb, kultur a mlazin.
 • Vliv shrnování a odvozu potěžebních zbytků na koloběh živin na lesních půdách
 • Možnosti využití HV technologií v podmínkách ŠLP v porostech o průměrné hmotnatosti do 0,50 m3
 • Příčiny nezdaru obnovy borovicí lesní z přirozeného zmlazení v podmínkách ŠLP
 • Tvorba mezd při odvozu dřeva s vyloučením důrazu na množství přepraveného dřeva a ujetých kilometrů.
 • Vhodný výběr drtičky kůry pro odkorňovací stroj CAMBIO 70-66BA.
 • Nákladovost dřevařské výroby na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
 • Nákladovost a výnosovost střediska pěstování okrasných dřevin na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
 • Posouzení nákladů a výnosů lesních školek na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
 • Posouzení nákladovosti provozu myslivosti na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
 • Využití manipulačních skladů na příkladu ČZU ŠLP
 • Vliv vlhkosti dřeva na množství úletu pilin ze sila
 • Vliv množství odsávaných pilin na množství úletu pilin ze sila
 • Vliv teploty a tlaku vzduchu na množství úletu pilin ze sila
 • Vliv velikosti frakce odsávaného materiálu na množství úletu pilin ze sila
 • Návrh efektivního a účelového rozmístění hlavních a doprovodných strojů včetně dopravních cest v pilnici
 • Návrh řešení pro minimalizaci nežádoucích vlivů při skladování řeziva (kroucení, praskání napadení hnilobou a škůdci, černání dřeva apod.)
 • Návrh na využití elektronického řízení výroby a prodeje
 • Efektivita pořezu kulatiny (porovnání optimálních a reálných výtěží)
 • Efektivita výroby (zhodnocení prostojů a návrhy jejich eliminace)
 • Výroba bočního řeziva (výtěže, poptávka, zájem trhu a ekonomické zhodnocení)
 • Výroba středového řeziva (výtěže, poptávka, zájem trhu a ekonomické zhodnocení)
 • Poptávka vs. nabídka řeziva na Drobném prodeji (hodnocení stávajícího způsobu prodeje a marketingový průzkum mezi zákazníky)
 • Ekonomické zhodnocení výroby a prodeje štípaného paliva
 • Technologické a ekonomické možnosti pořezu listnatého dřeva na pile Smrčiny
 • Navázání spolupráce s novým odběratelem (průzkum trhu, oslovení nových odběratelů, sjednání zakázky, realizace a fakturace – vše pod záštitou vedoucího pily)
 • Návrh a využití elektronického skladovacího a prodejního systému na Drobném prodeji střediska dřevařské výroby
 • Stav populace černé zvěře po zavedení řízeného chovu
 • Parazité na zvěři v oborním chovu