Témata závěrečných prací

Aktuální témata

Témata závěrečných prací pro firmu ŠKODA AUTO a.s.

www.skoda-kariera.cz/IT

Téma Stručný popis práce

3

Řízení a optimalizace vývoje v SAP pro větší množství zákazníků

 

5

UX FIORI

 

10

Využití IoT v údržbě pro možnosti sledování nářadí (např. forem) po areálu Škoda Auto

Lokalizace zařízení po areálu Škoda:
- Návrh HW, SW
- Návrh technologie pro sledování s ohledem na těžké provozy typu slévárna, svařovna, opotřebení nářadí apod.

12

Využití IoT v logistice (automatické zaskladňování, odpisy materiálů, sledování vratných obalů)

- Využití IoT jednotek v logistice:
- Zaskladňování na pozice ve skladu (paleta označená Tagem, snímání pozice, váhy, výšky)
- Odpis materiálu po vyprázdnění palety
- Sledování vratných obalů po areálu Škoda
- Sledování materiálů po areálu Škoda a jejich
automatické přeskladnění vzhledem k aktuální lokaci materiálu

13

Chytrá logistika (Evaluace, klasifikace a optimalizace předsériových dodávek)

Využití AI při plánování dodávek s ohledem na
spolehlivost dodavatele:
- Stanovení klíčových parametrů pro kalkulaci rezervní potřeby
    - Vzdálenost dodavatele
    - Spolehlivost dodavatele
    - Nový/Stávající dodavatel
    - Nový/Stávající díl
Systém by měl umět navrhnout rezervní potřebu nad plánované množství vzhledem k vyhodnocení
klíčových parametrů. Podstatou umělé inteligence je zpřesňování klíčových ukazatelů vzhledem k již
realizovaným dodávkám.

14

Zavedení procesu kontroly kvality (QC) při tvorbě SW pro oblast výroby

- Navrhnout metodiku testování SW
- Tvorba testovacích scénářů pro vybranou webovou
aplikaci – spolupráce s týmem vývojářů
- Možnosti testování externě dodané aplikace
- Příprava dat pro testování
- Ohodnocení pracnosti navržených opatření

17

Procesní vizualizace systému FIS pro řízení výroby

 

18

Analýza proveditelnosti migrace databáze Oracle na PostgreSQL systému pro řízení výroby Remote FIS

- Porovnání prostředí Oracle a PostgreSQL
- Studie proveditelnosti v jednotlivých destinacích
- Možnost použití Cloud

20

Analýza IT systémů pro proces plánování v oblasti controllingu

 

26

Analýza vybrané výrobní aplikace v prostředí SPLUNK a použití Machine Learning technologií na její podporu

Analýza výrobní aplikace (infrastruktury, datových
zdrojů). Seznámení s technologií SPLUNK a následné zpracování aplikačních logů v tomto nástroji. Identifikace rizikových oblastí vybrané aplikace a vytvoření monitorovacích pravidel nad identifikovanými oblastmi. Výběr minimálně jedné
rizikové oblasti a výběr vhodného machine learningového algoritmu, na základě kterého bude
možné předcházet potencionálnímu chybovému
chování výrobní aplikace. Vedení projektu v nástroji
JIRA, zakreslení infrastruktury v EA. Tvorba analytické dokumentace.

27

Data Science: Automatická rekonstrukce výrobních procesů z aplikačních logů

Funkční zmapování výrobního procesu (použitím
BPMN). Identifikace datových zdrojů za účelem
vytvoření procesního logu. Vytvoření přehledu
existujících process miningových nástrojů a výběr
nejvhodnějšího nástroje dle potřeb výroby. Analýza
vybraného výrobního procesu ve zvoleném process
miningovém nástroji. Identifikace úzkých hrdel,
deviací, fraudů a návrh na optimalizaci výrobního
procesu. Vedení projektu v nástroji JIRA. Tvorba
analytické dokumentace.

28

Podpora procesu konfigurační management - modelace stromů závislostí

 

29

Change management process v IT infrastruktuře

 

30

IT Service Management - procesní řízení IT podle ITIL

 

31

Porovnání efektivnosti provozu ERP systémů v cloudovém prostředí vs on-premise provoz

 

33

Srovnávací analýza monitorovacích nástrojů pro PostgreSQL

 

34

DBaaS pro PostgreSQL - srovnání existujících řešení

Cíl: Srovnávací analýza řešení DBaaS s podporou
PostgreSQL
Požadavky:
Analýza existujících možností v kategoriích „public
cloud“ a „on-premises cloud“
Výběr 2-3 nejvhodnějších kandidátů pro každou
kategorii
Kritéria výběru:
- podpora PostgreSQL ver. 9.6 a výše
- preference řešení postavených nad Open Source
produkty
- preference řešení nad IaaS OpenStack (on-premises)
Porovnání vybraných řešení z pohledu funkcionality
(HA/DR, bezpečnost, škálovatelnost)
Porovnání vybraných řešení z pohledu nákladů
(vstupní, provozní)
Shromáždění podkladů pro implementaci vybraného
on-premise řešení v datovém centru Škoda Auto
Očekávaný výstup:
Doporučení nejvhodnějšího DBaaS řešení pro
PostgreSQL v kategorii public cloudů v kategorii private/on-premises cloudů

35

SAP Business Warehouse on HANA vs Cloudera Hadoop (Srovnávací analýza koncepce
ukládání a zpracování velkého objemu dat na platformách Data Warehouse (SAP Business
Warehouse) a Data Lake (Cloudera Hadoop))

 

37

IT katalog služeb

 

38

Aplikace umělé inteligence v IT
bezpečnosti

IT bezpečnost je v současné době stavěna na
stavových systému SIEM. Pravidla v něm jsou
sestavena na znalostech analyticků a nemohou tedy
odhalit události a útoky, jež doposavad nejsou známy.
Cílem je doplnit nástroje IT security o schopnosti
umělé inteligence, která bude schopna vyhledávat
nežádoucí činnost nezávisle na znalostech analytiků a předkládat takto zachycené události k analýzám. Ze závěrů analýz se bude opětovně učit.

40

IT finanční transfery mezi VW a SKODA

 

41

Procesní řízení u malých projektů – metodika, specifika velké firmy

Návrh (a praktická demontrace - tedy "Proof of
concept") metodiky, kterou by bylo možné použít pro implementaci drobných softwarů v prostředí firmy, která má heterogenní IT prostředí s řadou různých omezení (firewally, segmentace datové sítě).
Alternativní obsah - zpracování "rukověti projektového řízení IT projektů" - tedy návrh a realizace/aktualizace stávajícího prakticky použitelného popisu toho, jak ve velkém a komplikovaném prostředí dělat IT projekty (jako průvodce pro nové projektové vedoucí/firmy,
které do tohoto prostředí přicházejí a nevědí vůbec,
jak firma procesně funguje.

42

Proces vniku 3D vizualizačních dat

 

43

Analýza a vyhodnocení open source plánovačů úloh pro použití v heterogenním prostředí High Performance Computing (HPC) Škoda Auto

Analýza implementace aktuálně používaného
plánovače SGE z hlediska současných a budoucích
požadavků aplikačních úloh (aerodynamika, crash aj.)
Analýza konkurenčních produktů (PBS Pro, SLURM,...), zvláště z pohledu pokrytí současných požadavků a otevřenosti pro potenciální nové požadavky (nové aplikace, rostoucí požadavky na výkon, sdílení kapacit různými typy úloh).
Testovací implementace konkurenčních produktů.

45

Sledování a vyhodnocení síťového provozu technologických sítí (Profinet, Profibus)

 

46

Centrální správa PLC zařízení včetně monitoringu

 

47

Návrh autorizačního konceptu v SAP systému pro vybranou společnost

 

48

Implementace systému SAP S/4 Simple Logistics ve vybraném podniku

 

49

Využití biometrie v praxi

 

52

Centrální správa IT zařízení mimo doménu

 

53

Návrh zpracování a vyhodnocení dat z výrobních technologií

 

54

Problematika cloudu

Zadání vztahující se k problematice cloudu

55

Pohled SAP produktů v Cloudu

 

56

Analýza a zhodnocení systémů sledování polohy vhodných pro výrobu (RTLS, RFID…)

 

57

Analýza a návrh vyhodnocování dostupností aplikací a platforem pro výrobní systémy na základě
sběru dat ze systémových monitoringů

 

Témata z minulých let

Témata bakalářských a diplomových prací pro firmu Etnetera

Zadání bakalářské/diplomové práce:

Možné znění zadání:

Nastavení prodejní strategie produktu na zátěžové testování webů.

3Zadání: Udělejte výzkum a analyzujte důvody, proč se klienti, kteří zkusili SmartMeter, nevrací a navrhněte opatření.

SmartMeter je náš produkt na zátěžové testování webů. Používá se pro simulaci reálných uživatelů a lze tak zjistit chování webu při vysoké návštěvnosti, která se obvykle projevuje zpomalením nebo výpadky.

https://www.smartmeter.io/

Cílem je zjistit důvod současného trendu chování zákazníků a navrhnout opatření, která by zvýšila počet klientů, kteří se vrací.

Obor práce bychom určili jako obchodní se zaměřením na obchodní komunikaci a klientské chování. Tuto práci je možné vytvořit i z pohledu marketingu, ovšem naším cílem není zjistit, jak se lépe propagovat na trhu, spíše zjistit, co chybí současným zákazníkům a jak to průběžně zjišťovat.

Požadavky na studenta:

  • Komunikační a sociální zdatnost
  • Zájem o online marketing
  • Znalost AJ
  • Technická znalost není nutná

Doplňující informace

Potřeba, aby průzkum začal, co nejdříve (konec března 2018). Nabízíme psát závěrečnou práci v anglickém i českém jazyce.

Představa do budoucna

Při vzájemné spokojenosti bychom nabídli studentovi práci pro naší společnost v obchodním oddělení. Jeho náplň práce by vycházela z tvorby závěrečné práce a navázala by na poznatky, které by závěrečná práce přinesla. Již nyní víme, že součástí jeho práce by byla neustálá komunikace se zákazníky na webu a zajištění dodatečné péče o zákazníky.

 

Témata závěrečných prací pro firmu ŠKODA AUTO a.s.

 

Bakalářská práce:

Aktualizace a redesign katalogu technických služeb

Vedoucí práce: Schiebel, Leo (FIO)

Rozšíření popisu jednotlivých technických služeb IT infrastruktury, provázání s projektovým řízením. Aktualizace bude probíhat formou workshopů/interview s jednotlivými FIO odděleními, účastí na jejich int. Grémiích apod.

Očekávané výhody/přínosy:

  • zvýšení transparentnosti IT v rámci jednotlivých IT oddělení firmy i navenek (především směrem k subdodavatelům)
  • snížení chybovosti
  • zrychlené zapracování nově příchozích kolegů popř. kolegů na výměnných pobytech (IPD)
  • získání podrobnějších informací o aktivitách v rámci IT infrastruktury (oddělení FIO) jednotnou formou
  • sdílení informací na "jednom místě pravdy"

 

Diplomová práce:

Podpora procesu Konfigurační management

Vedoucí práce: Taneček, Martin (FIO)

Modelování stromů služeb, křížová kontrola evidence datových sálů a návrhy optimalizace souvisejících procesů (především change man.).

Očekávné výstupy:

  • zlepšení kvality dat v evidencích
  • dohledání zdrojů chyb a návrhy na jejich odstraňování
  • zvýšení transparentnosti IT
  • zlepšení spolupráce v rámci jednotlivých IT oddělení
    (především mezi infrastrukturou a aplikačními útvary)

 

Témata prací pro Školní zemědělský podnik v Lánech

  • úroveň zabřezávání jalovic po inseminaci konvenční a sexovanou inseminační dávkou
  • vztah mezi genotypy a užitkovými vlastnostmi dojnic
  • vztah pohybové aktivity dojnic a jejich zabřezávání
  • krystalizace slin u skotu
  • porovnání systému detekce říje dojnic ve vztahu k načasování inseminace
  • vliv vysokých a nízkých teplot na poškozování struků – rozdíl mezi zimním a letním obdobím
  • analýza ekonomiky výroby mléka
  • vliv vybraných faktorů na výsledky embryotransferu u dojnic
  • stanovení genetického typu pro kappa – kasein a rozdělení stáda plemene Jersey podle genetických variant
  • vztah obsahu a složení mléčného tuku a zdraví dojnic
  • studium obsahu a složení mastných kyselin v mléce ve vztahu k reprodukci a zdraví dojnic
  • hodnocení stání na sucho – stanovení hodnot PSB před zaprahnutím a po otelení
  • ošetření paznehtů – vyhodnocení kolik % krav kulhá a rozdělení podle hlavních příčin
  • výsledky zabřezávání dojnic podle způsobu detekce říje
  • vliv plodnosti krav na rentabilitu výroby mléka
  • vliv energetické bilance dojnic na efektivitu embryotransferu
  • sledování kvality mléka u holštýnských krav v závislosti na vybraných ukazatelích
  • vliv obsahu mikroprvků v mlezivu na přírůstek telat
  • vliv plodnosti krav na rentabilitu výroby mléka
  • hodnocení ekonomických souvislostí managementu chovu dojnic
  • vliv metabolické aktivity dojnic na kvalitu říjového hlenu a přežitelnost spermií
  • vztah mezi indikátory negativní energetické bilance a plodností dojnic
  • využití statkových hnojiv v závislosti na množství srážek
  • podzimní herbicidní ošetření ozimých obilovin – porovnání zásobenosti půd na jaře u ošetřených a neošetřených porostů
  • porovnání kvality siláží sklízené kukuřice a FAO
  • kvalitativní parametry ozimé pšenice v závislosti na době a dávce kvalitativního přihnojení
  • hnojení kukuřice pod patou – omezení stresových faktorů
  • rychlost využití živin z kejdy skotu u jednotlivých plodin
  • vliv termínu setí řepky ozimé na výnos
  • porovnání kvality senáží – chemická a biologická konzervace
  • škůdci řepky ozimé – výnosové ztráty
  • mikroprvky – podpora výnosu a kvality plodin
  • vytápění ústředních dílen a kanceláří Střediska zemědělské výroby (ekologicky a ekonomicky)
  • koncepce nákladní dopravy ŠZP Lány (traktory x nákladní automobily, vlastní x cizí)
  • systém technických údržeb a vyhodnocování spotřeby PHM mechanizačních prostředků ŠZP Lány
  • ekonomické zhodnocení investičního záměru – dokompletování linky zpracování obilovin a olejnin

 

Témata bakalářských a diplomových prací ŠLP Kostelec nad Černými lesy

  • Ekonomické zhodnocení lesní školky a směr dalšího rozvoje pro potřeby ŠLP a okolních vlastníků lesů (množství, sortiment).
  • Problematika půd v lesních školkách (vylepšení fyzikálních vlastností) v provozu lesní školky ŠLP, zhodnocení mulčování pilinami nebo rašelinou, plán hnojení.
  • Chemická ochrana rostlin, využívání biologických prostředků v ochraně ve školkách. Komplexní plán hnojení a ochrany rostlin pro lesní školku v Louňovicích.
  • Ekonomické zhodnocení okrasné školky na současném trhu a směr dalšího rozvoje (výrobní ceny x tržní ceny)
  • Využití stávajících mechanizačních prostředků na OLŠ a výhled do budoucna, racionalizace výroby
  • Chemická ochrana rostlin, využívání biologických prostředků v ochraně ve školkách. Komplexní plán hnojení a ochrany rostlin pro Středisko okrasných školek.
  • Zaměření OLŠ na trh s ohledem na sortiment rostlin, rozbor trhu v ČR, a prognózy jakým směrem se vydat (co pěstovat a realizace na trhu)
  • Příčiny odumírání přirozeného zmlazení jedle bělokoré v porostech ŠLP
  • Management hospodaření v příměstských lesích
  • Poškození porostů volnočasovými aktivitami - čtyřkolky, odpady, hypoturistika, houbaření, ...
  • Možnosti přeměny lesních porostů smrkového hospodářství na lesy s pestrou dřevinnou skladbou, za předpokladu udržení ekonomické rentabilnosti
  • Management hospodaření v lesích pod zvýšeným tlakem černé zvěře
  • Obranné a ochranné mechanismy a postupy při ochranně nových výsadeb, kultur a mlazin.
  • Vliv shrnování a odvozu potěžebních zbytků na koloběh živin na lesních půdách
  • Možnosti využití HV technologií v podmínkách ŠLP v porostech o průměrné hmotnatosti do 0,50 m3
  • Příčiny nezdaru obnovy borovicí lesní z přirozeného zmlazení v podmínkách ŠLP
  • Tvorba mezd při odvozu dřeva s vyloučením důrazu na množství přepraveného dřeva a ujetých kilometrů.
  • Vhodný výběr drtičky kůry pro odkorňovací stroj CAMBIO 70-66BA.
  • Nákladovost dřevařské výroby na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
  • Nákladovost a výnosovost střediska pěstování okrasných dřevin na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
  • Posouzení nákladů a výnosů lesních školek na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
  • Posouzení nákladovosti provozu myslivosti na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
  • Využití manipulačních skladů na příkladu ČZU ŠLP
  • Vliv vlhkosti dřeva na množství úletu pilin ze sila
  • Vliv množství odsávaných pilin na množství úletu pilin ze sila
  • Vliv teploty a tlaku vzduchu na množství úletu pilin ze sila
  • Vliv velikosti frakce odsávaného materiálu na množství úletu pilin ze sila
  • Návrh efektivního a účelového rozmístění hlavních a doprovodných strojů včetně dopravních cest v pilnici
  • Návrh řešení pro minimalizaci nežádoucích vlivů při skladování řeziva (kroucení, praskání napadení hnilobou a škůdci, černání dřeva apod.)
  • Návrh na využití elektronického řízení výroby a prodeje
  • Efektivita pořezu kulatiny (porovnání optimálních a reálných výtěží)
  • Efektivita výroby (zhodnocení prostojů a návrhy jejich eliminace)
  • Výroba bočního řeziva (výtěže, poptávka, zájem trhu a ekonomické zhodnocení)
  • Výroba středového řeziva (výtěže, poptávka, zájem trhu a ekonomické zhodnocení)
  • Poptávka vs. nabídka řeziva na Drobném prodeji (hodnocení stávajícího způsobu prodeje a marketingový průzkum mezi zákazníky)
  • Ekonomické zhodnocení výroby a prodeje štípaného paliva
  • Technologické a ekonomické možnosti pořezu listnatého dřeva na pile Smrčiny
  • Navázání spolupráce s novým odběratelem (průzkum trhu, oslovení nových odběratelů, sjednání zakázky, realizace a fakturace – vše pod záštitou vedoucího pily)
  • Návrh a využití elektronického skladovacího a prodejního systému na Drobném prodeji střediska dřevařské výroby
  • Stav populace černé zvěře po zavedení řízeného chovu
  • Parazité na zvěři v oborním chovu

 

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

Partneři VPP 2020

Přednášky a akce

 

Facebook Jobs

 

Facebook PEF

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg