Přijímací pohovor

Na přijímací pohovor jste se řádně připravili

 • zjistili jste si co nejvíce informací o firmě, kde se ucházíte o práci
 • zjistili jste si co nejvíce informací o pozici, o kterou se ucházíte
 • trénovali jste řeč těla
 • trénovali jste argumentaci a připravili si odpovědi na očekávané otázky
 • oblékli jste se podle zásad vyvolání příznivého dojmu
 • pozitivně jste se naladili

Přijímací pohovor může mít různé podoby. Ve větších společnostech bude pravděpodobně vícekolový, může mít i podobu assessment centra. V assessment centru je skupina uchazečů rozdělena do menších skupinek – obvykle po 3 – 5 lidech a plní zadaný úkol. Hodnotitelé bývají nejméně tři a posuzují kompetence, jež jsou klíčové pro danou pozici (např. jak se umíte prosadit, jak umíte motivovat sebe i ostatní, jaká volíte řešení problému apod.). Někde vás nechají vyplnit psychotesty, testy analytického myšlení, jazykové testy. Počítejte s nepříjemnými pocity, které mohou ve vás vznikat, nenechte se jimi odradit nebo otrávit. Snažte se zůstat sami sebou. Při sjednávání termínu pohovoru buďte připraveni přizpůsobit flexibilně svůj časový rozvrh možnostem personálního útvaru. Odmítnutí druhého nebo třetího navrženého termínu může být hodnoceno jako nezájem. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete na sjednaný pohovor dostavit, včas se omluvte.

Příchod a pozdrav

Výběrový pohovor začíná již příchodem uchazeče do firmy. Na pohovor přijďte včas a sami, bez rodičů, přátel, domácích mazlíčků, vlastních potomků, před vstupem si vypněte mobil, vyplivněte žvýkačku, dojděte si na toaletu a zkontrolujte svůj vzhled. Ke všem, koho v budově potkáte, se chovejte zdvořile, vaše jednání na recepci apod. může být součástí pohovoru. Často je uchazeč, který čeká na pohovor, usazen do místnosti, kde pracuje některý ze zaměstnanců (například sekretářka). Chování uchazeče v „čekací" místnosti je velmi často také hodnoceno. Stejně tak může být hodnoceno i chování při vašem odchodu.

Při vstupu do místnosti, kde se pohovor koná, pozdravte přiměřeně hlasitě všechny přítomné. Pokud vám někdo z přítomných podá ruku, vertikálně ji uchopte, přiměřeně silně a dlouho stiskněte. Stisk typu „leklá ryba“, stejně tak jako příliš pevný nebo dlouhý stisk ruky, bývá hodnocen negativně. Posaďte se až po vyzvání. Po skončení pohovoru se situace opakuje. Za pohovor přehnaně neděkujeme. Při loučení se přizpůsobujte chování hodnotitele, ale zůstaňte za všech okolností zdvořilí. Nevyžadujte okamžitou zpětnou vazbu. Hodnotitelé si potřebují své poznatky utřídit, takže vám hned neodpoví a vy vyjadřujete svou netrpělivost.

Zahájení přijímacího pohovoru

Členové  přijímací komise se na začátku pohovoru obvykle představí a mohou se např. ptát:

 • „Jak jste k nám přijel/a?“
 • „Měl/a jste problém nás najít?“
 • „Mohu vám nabídnout kávu nebo něco k pití?“

Smyslem úvodních otázek bývá odbourání případné počáteční nervozity a vytvoření  uvolněné atmosféry. Již v této fázi prvního poznávání získává váš protějšek z vašeho chování a vystupování první dojem, který může mít na výsledky přijímacího pohovoru zásadní vliv. Nezapomeňte proto poděkovat za pozvání k pohovoru a snažte se oslovovat svůj protějšek jménem. Pokud jste jméno při představování přeslechli, omluvte se a zeptejte se na něj. Nabízené nápoje můžete samozřejmě přijmout. Pokud tak učiníte, nezapomeňte na zásady správného stolování (lžička, míchání nápoje, apod.).

Obvyklý postup v prvním kole přijímacího pohovoru

 • diskuse nad vaším životopisem, pracovními zkušenostmi
 • diskuse o vašich znalostech, dovednostech a schopnostech – počítejte s možností hovoru v cizím jazyce, testu práce na PC apod.
 • diskuse o vaší motivaci  - pozor na věty typu „odpovídal jsem na mnoho nabídek a nepamatuji se“, „o vaší firmě toho mnoho nevím, ale“
 • představení firmy, pozice, o kterou se ucházíte – mějte připravené dotazy (vyjadřují váš zájem o nabízenou pracovní pozici)

Nejčastěji kladené otázky

 • Proč se ucházíte právě o danou pozici (a právě u nás)? 
 • Kde se vidíte za pět let? 
 • Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v zaměstnáních, která jste vykonával/a během studia? 
 • V čem vidíte svůj největší přínos pro naši společnost? 
 • Jakého největšího úspěchu jste v životě dosáhl/a?
 • Proč byste právě vy měl/a být vybrán/a na tuto pozici? 
 • Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici? 
 • Jaký největší pracovní problém jste dosud řešil/a a jak?
 • Uveďte alespoň pět svých silných stránek (dovednosti, vlastnosti) a tři věci, které chcete v budoucnu zlepšit
 • nebo odstranit?
 • Uveďte alespoň jeden krátkodobý, jeden střednědobý a jeden dlouhodobý životní cíl. 
 • Jaké máte zkušenosti s vedením lidí?
 • Jak si představujete své finanční ohodnocení? 
 • Kdy byste mohl/a nastoupit?
Eventuelně může zaznít dotaz 
 • Jakým způsobem se zachováte v této situaci? (následuje popis modelové situace) 
 • Výběrová komise občas zařadí i řešení logické úlohy. Cílem je vyzkoušet logický úsudek uchazeče, ale i způsob řešení úkolů (má u sebe uchazeč papír a tužku nebo o ně požádá, jaký je jeho postup řešení, rychlost úsudku stresová odolnost apod.). Uchazeč většinou nečeká logický úkol a jeho reakce o něm často sdělí více než desítky předchozích otázek.
 • Zájmy a koníčky. Cílem otázek mířených na zájmy a koníčky je zjistit informace o mimopracovních aktivitách uchazeče. Koníčky a záliby vám mohou přinést plusové body, pokud uvedete takové koníčky, které jsou v souladu s předpoklady pro výkon vámi žádané pozice nebo pro teamovou práci.
 • Rodina. Rodinné zázemí je důležité pro každého. U některých pracovních pozic je výhodou pevné zázemí rodinného života, pro jiné pozice nebo jiné firmy je vhodnější uchazeč či uchazečka, který(á) je bez závazků. Vždy je na uchazeči, zda odpoví na tyto otázky a do jaké míry nebo zda se rozhodne neodpovědět a sdělit výběrové komisi, že jde o jeho soukromou věc. Podle současného znění zákoníku práce jsou otázky na uvedená témata silně diskriminační a neměly by být pokládány. V opačném případě má uchazeč možnost bránit se soudní cestou.

Možnosti vašich otázek:

Příklady otázek, které můžete položit dle situace, buď na konci přijímacího pohovoru, nebo dokonce až při následném rozhovoru o konkrétních bodech přijetí. 

Pracovní doba
 • struktura pracovní doby v podniku (pevná/pružná pracovní doba), přesčasy, směnný nebo víkendový provoz
 • termín nástupu do práce, pokud o něm ještě nehovořil potenciální zaměstnavatel
 • zkušební doba a podmínky zapracování
 • zákonná/podniková úprava v případě nemoci
 • dovolená, studijní volno apod.
Další vzdělávání

vnitropodnikové a jiné možnosti vzdělávání, příspěvky např. na jazykové kurzy apod.

Řídicí kompetence
 • hierarchický dohled, odborný dohled, přímí nadřízení
 • úprava příslušných kompetencí na personálním úseku
 • obsah pracovní činnosti a popis pracovního místa, kam nastupujete
 • zodpovědnost (např. za rozpočet nebo určitý provozní úsek), zodpovědnost za určité pracovníky, oddělení apod.
Kariérní postup
 • firemní kultura (corporate identity)
 • podnikové cíle a představy
 • způsob obsazování pracovních pozic
Plat
 • gratifikace (příplatek na dovolenou, sociální výhody), podnikové důchodové pojištění, případné příspěvky, příplatky 
 • k úhradě jízdného do práce
 • závodní stravování
 • pomoc při hledání bytu
Seznámení s pracovištěm
 • seznámení s vaším přímým nadřízeným, pokud se tak již nestalo
 • seznámení s pracovními přístroji a pomůckami, vybavení pracoviště
 • seznámení s příslušnými úseky provozu, s budoucími kolegy

Po celou dobu pohovoru se snažte hlídat si řeč těla – pohledy, mimiku a gesta. Snažte si zachovat pozitivní vyladění a aktivně naslouchejte. Odpovídejte vždy na dotaz, který vám byl položen, nikoli na to co máte připravené. Odpovídejte přiměřeně obsáhle – vadí jak příliš zeširoka pojaté odpovědi, tak i odpovědi jednoslabičné.

Vyhněte se odpovědím typu „Tak to by asi nešlo!“, „Takhle tedy rozhodně ne!“ apod.

Nebojte se ticha. Pokud nastane v pohovoru pauza, klidně vyčkejte, jak se situace bude vyvíjet. Nesnažte se říci za každou cenu něco vtipného nebo chytrého.

V některých případech je vhodné ještě jednou písemně poděkovat osobám, které s vámi vedly přijímací pohovor. Tím si vytvoříte možnost uvést další argumenty a návrhy, které vás během vlastního přijímacího pohovoru nenapadly.

Studenti ČZU se mohou přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem jako do UIS

 

Přednášky a akce

 

Facebook PEF
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pro zobrazení FB widgetu musí být povolena všechna cookies

 

Projekt JOBS PEF

Realizováno v rámci projektu Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo-eu.jpg logo-msmt.jpg